Lokaltidningen Mittis miljöarbete

Lokaltidningen Mitti är miljöcertifierade.

Sedan oktober 2010 är Lokaltidningen Mitti miljöcertifierat enligt den internationella standarden
ISO 14001.

Certifikat enligt ISO 14001 intygar att Lokaltidningen Mitti som en del av koncernerna GISAB (Gratistidningar i Sverige AB) och Stampen AB bedriver ett systematiskt arbete för att minska sin miljöpåverkan.

Vi mäter och jämför
Varje år sätter Lokaltidningen Mitti upp ett antal mål som avser att förbättra vår miljö, dessa följer vi också upp och ser hur bra vi har lyckats. Under 2010 har vi bytt ut våra redaktionsbilar till Toyota Auris, en hybridbil som går både på el och bensin, vi ser också över och optimerar vår utdelade upplaga.

Vår miljöpolicy
Vi eftersträvar att skapa, producera, distribuera och sälja produkter och tjänster i samklang med naturens krav.

Vi säkerställer att våra processer är långsiktigt hållbara genom att:
- leva upp till våra kunders förväntningar och myndigheternas krav
- verka för minskad miljöpåverkan inom framförallt områdena energi, avfall och transporter
- väga in miljöhänsyn i alla relevanta beslut
- se till att våra medarbetare har insikt i hur verksamheten påverkar miljön
- verka för ständiga förbättringar

Vill du veta mer om vårt miljöarbete, kontakt vår miljösamordnare Staffan Lönner, staffan.lonner@mitti.se.